Home
Previous
Text to find
Next
Pali Canon: abhidhamma pitaka , Volume 1 , book: Dha-tukatha-ppakaran.am. , database record: 10667 .
[BJT Page 10] [x 10/]

10. Rūpakkhandho ca vedanākkhandho ca saññākkhandho ca katīhi khandhehi katihā'yatanehi katīhi dhātūhi saṅgahitā:

Rūpakkhandho ca vedanākkhandho ca saññākkhandho ca tīhi khandhehi ekādasahāyatanehi ekādasahi dhātūhi saṅgahitā.

Katīhi asaṅgahitā: dvīhi khandhehi ekenāyatanena sattahī dhātūhi asaṅgahitā.

11. Rūpakkhandho ca vedanākkhandho ca saṅkhārakkhandho ca -petīhi khandhehi ekādasahāyatanehi ekādasahi dhātūhi saṅgahitā.

Katīhi asaṅgahitā: dvīhi khandhehi ekenāyatanena sattahi dhātūhi asaṅgahitā.

12. Rūpakkhandho ca vedanākkhandho ca viññāṇakkhandho ca -pe [PTS Page 004] [q 4/] tīhi khandhehi dvādasahātanehi aṭṭhārasahi dhātūhi saṅgahitā.

Katihi asaṅgahitā: dvīhi khandhehi na kehici āyatanehi na kāhici dhātūhi asaṅgahitā.

13. Rūpakkhandho ca vedanākkhandho ca saññākkhandho ca saṅkhārakkhandho ca katīhi khandhehi katihātayehi katīhi dhātūhi saṅgahitā:

Rūpakkhandho ca vedanākkhandho ca saññākkhandho ca saṅkhārakkhandho ca catūhi khandhehi ekādasahāyatanehi ekādasahi dhātūhi saṅgahitā.

Katīhi asaṅgahitā: ekena khandhena ekenāyatanena sattahi dhātūhi asaṅgahitā.

14. Rūpakkhandho ca vedanākkhandho ca saññākkhandho ca viññāṇakkhandho ca -pecatūhi khandhehi dvādasahāyatanehi aṭṭharasahi dhātūhi saṅgahitā.

Katīhi asaṅgahitā: ekena khandhena na kehici āyatanehi na kāhici dhātūhi asaṅgahitā.